• TOP>
  • 七天斎八起

七天斎八起

/theme/dengekionline/oreshika2/kamisama/shichitensaihakki.jpg
七天斎八起(シチテンサイハッキ)
属性交神条件性別
なし
解放条件
奉納点(1回目)8120
奉納点(2回目)11661
奉納点(3回目)12956
奉納点(4回目)16300